GEO-certificering

Het certificaat

Met een GEO-certificaat laat u zien dat u op een duurzame manier uw terrein beheert. Daar waar het gaat om watergebruik, gebruik van kunstmest en energie, hanteert u maatregelen die conform de gestelde criteria van GEO zijn. Maar welke criteria stelt GEO en hoe kunt u deze vertalen naar praktische maatregelen?

Het traject

NLadviseurs begeleidt u in het traject om het GEO-certificaat te halen en te behouden. Wij geven advies bij het formuleren van doelen en maatregelen om te voldoen aan de eisen die GEO stelt aan uw terrein. Zo bent u verzekerd van een GEO-certificaat dat aangeeft dat u uw terrein duurzaam beheert.

Advies & Begeleiding

Het GEO certificaat is ontwikkeld door Golf Environment Organization (GEO). Een internationale organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzaam terreinbeheer van golfbanen. Het certificaat omvat een aantal deelgebieden waaraan een aantal criteria is gesteld. Voldoet de baan aan al deze criteria, dan komt zij in aanmerking voor een certificaat.  In 2019 heeft GEO een aantal vernieuwingen in het traject doorgevoerd. 

Vernieuwd traject On Course
Het traject gaat in Nederland verder onder de naam On Course Nederland. Het aantal thema’s van waaruit wordt geregistreerd is teruggebracht van 6 naar 3; de looptijd van het certificaat is aangepast en van banen wordt verwacht dat zij jaarlijks aantoonbaar registreren. Daarnaast heeft GEO een verdiepingsslag gemaakt in de registratie van gegevens. Op veel punten wordt nu namelijk documentatie gevraagd die de registratie moet onderbouwen.

Op basis van het nieuwe On Course hebben we ons begeleidingstraject zo aangepast dat u snel weet wat er van u wordt verwacht en welke gegevens u moet aanleveren zodat u zich kunt richten op de realisatie van uw doelen. 

Hoe pakken we dat aan?
Als NLadviseurs werken we met overzichtelijke werkbladen waarop alle GEO-criteria zijn omgezet in vragenlijsten die u alleen nog hoeft in te vullen. Aangezien een GEO-traject of On Course traject met meerdere mensen binnen de golfclub doorlopen wordt, hebben wij deze werkbladen doelgroepgericht samengesteld. Zo hebben we een werkblad voor het bestuur, voor greenkeepers, voor commissies en voor het management. De vragenlijsten die op deze werkbladen staan, vallen allemaal binnen het vak- en werkgebied van de doelgroep. Ook staat op de werkbladen aangegeven welke onderbouwende documentatie u per vraag moet toevoegen en in welke vorm u die moet aanleveren (kaart, notitie, rapport, nota, protocol).

Opbouw begeleidingstraject
Een On Course traject doorloopt de baan in een aantal fasen. In de eerste fase inventariseert u  gegevens op het gebied van natuur, grondstoffen en samenleving. De vragen die betrekking hebben op of vallen onder de verantwoordelijkheid van uw functie, vindt u terug op uw eigen werkblad. Zo helpen wij u bij het verzamelen van gegevens en geven advies daar waar nodig. In de tweede fase analyseert u deze gegevens en verbindt u er concrete, meetbare doelstellingen aan die u wegzet in een actieplan met tijdsplanning. Wij reiken u tips en voorbeelden aan van verbeterpunten die relevant kunnen zijn voor uw proces. Tot slot kijken we samen met u in de laatste fase hoe we de doelstellingen kunnen borgen in uw organisatie met het oog op behoud van uw certificaat. Denk daarbij aan dossieropbouw en tijdige jaarlijkse registratie op www.getoncourse.golf.

Wilt u weten wat u nodig hebt voor het behalen en/of behouden van het certificaat?  Of wilt u weten wat de veranderingen voor uw organisatie betekenen? Stuur dan een mail naar info@nladviseurs.nl.

Audit

NLadviseurs is 'accredited verifier' voor de Golf Environment Organization. Dit betekent dat wij bevoegd zijn een GEO-audit op uw terrein uit te voeren. Voorwaarde is wel dat we niet zelf het traject op de baan hebben begeleid.
Als verifier beoordelen we de door u verzamelde gegevens die in het werkplan staan en maken tijdens de audit een ronde over het terrein. U hebt dan de mogelijkheid het nodige toe te lichten. In het gesprek en tijdens het bezoek zal de nadruk liggen op de onderdelen die uitzonderlijk zijn of vragen oproepen. Aan het einde van de audit geven wij een conceptbeoordeling.

Met de verzamelde gegevens stellen wij een rapport op. Wij vragen u eventueel gegevens aan te vullen of zaken te verduidelijken. Hierna brengen wij een advies uit op grond waarvan u een certificaat krijgt toegekend. Dit advies wordt door de Golf Environment Organization beoordeeld en, wanneer het terrein voldoet aan de criteria, wordt het GEO-certificaat uitgereikt. Het certificaat laat niet alleen zien dat u uw terrein duurzaam beheert, maar het helpt u ook om bij overheden goodwill te krijgen voor uw activiteiten, uitbreidingsplannen of vergunningen. Overheden verwachten steeds meer van landschapsbeheerders dat zij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en zorg dragen voor een goed milieu. Een GEO-certificaat toont aan dat u zich daarvoor inzet.

Heraudit

Een GEO-certificaat is drie jaar geldig. Na deze periode moet het terrein een hercertificering aanvragen. NLadviseurs ondersteunt terreinen die het GEO-certificaat hebben behaald en zich moeten voorbereiden op de heraudit. We brengen in kaart welke acties en gegevens nodig zijn voor de heraudit en stellen en tijdpad op voor een zo efficiënt mogelijk verloop van het traject.
De heraudit dient als meetmoment om te toetsen of de opgegeven doelstellingen voor een duurzame bedrijfsvoering wel of niet gehaald zijn. Verder wordt onderzocht welke acties zijn genomen ten behoeve van milieukwaliteit, natuur etc. Wanneer u de heraudit met succes hebt afgesloten, hoeft u pas over 5 jaar weer een audit te doen. Wel wordt er van uw organisatie verwacht dat zij jaarlijks rapporteert over de GEO-doelstellingen op het On Course portal.