Home » Thema’s » Ecologische quickscan

Ecologische quickscan

Wanneer laat je een ecologische quickscan uitvoeren? In principe moet zo’n scan altijd gemaakt worden wanneer er een verandering plaatsvindt in de buitenruimte die verder gaat dan regulier beheer. Denk aan wegverbreding waardoor mogelijk bomen verdwijnen, sloop van een gebouw, kap van een stuk bosoppervlak of het dempen van een sloot.

 

Om te bepalen of de Wet natuurbescherming van toepassing is op de ingreep, moet er een quickscan worden uitgevoerd.

 

Doel van de quickscan

  • Het vaststellen van de (mogelijke) aanwezigheid van planten- en diersoorten die vallen onder de verschillende beschermingsregimes van de Wet natuurbescherming.
  • Het vaststellen van de effecten van de voorgenomen ingrepen op de (mogelijk) aanwezige beschermde soorten en hun leefgebieden.
    Het – indien noodzakelijk – beschrijven van voorzorgsmaatregelen die er voor zorgen dat schade aan beschermde soorten en hun leefgebieden voorkomen of zoveel mogelijk beperkt wordt.
    Het constateren van mogelijk negatieve effecten op nabijgelegen beschermde gebieden (Natura 2000-gebieden, gebieden die deel uit maken van het Natuurnetwerk Nederland en houtopstanden) door de geplande werkzaamheden.

In een kort verslag beschrijven onze ecologen hun conclusies uit bovengenoemde stappen.

 

De conclusies worden aangevuld met eventueel benodigde vervolgstappen zoals een aanvullend onderzoek of het bepalen van de nodige mitigerende maatregelen. Verder wordt wanneer nodig beeld- en kaartmateriaal toegevoegd.

 

Wanneer er (potentieel) beschermde soorten aanwezig zijn binnen het plangebied en de ingreep daar mogelijk effect op heeft, dan kan er nader onderzoek nodig zijn. Denk aan nader onderzoek van vleermuis in holtes van bomen of in spouwmuren, of de aan- of afwezigheid onderzoeken van een zandhagedis. Dergelijk onderzoek is seizoensgebonden. Dit kan dus van invloed zijn op de planning van uw werkzaamheden. Laat u dus op tijd informeren door een van onze specialisten!

 

 

Quickscan ecologie

Wanneer laat je een ecologische QuickScan uitvoeren? In principe moet zo’n scan altijd gemaakt worden wanneer er een verandering plaatsvindt in de buitenruimte die verder gaat dan regulier beheer.

 

Onze erkende ecoloog maakt op basis van beschikbaar materiaal een inschatting van de mogelijke aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten in het aangewezen gebied. Wanneer er een grote kans bestaat dat er zich beschermde soorten bevinden in dit gebied, zal hij adviseren op locatie onderzoek te doen naar de aanwezigheid van deze soorten.

 

De ecologische scan bestaat uit een kansenkaart met daarop aangegeven de mogelijk aanwezige beschermde soorten en een aanbevelingsrapport voor de te nemen vervolgstappen.

PROJECTEN

Actueel

Natuur is constant in ontwikkeling en wij dus ook! Over die nieuwe ontwikkeling en hoe wij daar in de praktijk mee om gaan, bloggen wij regelmatig. Wilt u ook graag op de hoogte blijven?

Actueel

Hoe komt u de zomer door?

Ondanks de buien van afgelopen week zijn we hard op weg naar een nieuw record. 1976, wat wordt gezien als een droogte-recordjaar, gaan we naar alle waarschijnlijkheid ver achter ons laten. [...]