Visieontwikkeling

De Peelse Golfclub wil zich sterker profileren richting de buitenwereld. Wat maakt de baan nu zo specifiek en hoe kunnen deze kenmerken verder benadrukt worden? De Golfclub vroeg ons op grond van het natuurlandschap van de baan een sterke identiteit te ontwikkelen.

Onder de loep

Wij vinden dat elke baan van zichzelf al een bepaalde identiteit heeft. Alleen zijn de kenmerken van deze identiteit niet altijd even zichtbaar en herkenbaar. Voor ons de uitdaging de kenmerken te ontdekken en te versterken.  

Als eerste zijn we de golfbaan op gegaan om het landschap te proeven. Welke vegetatie is er aanwezig en welke natuurlijke kenmerken vallen op? We brengen onze bevindingen nauwkeurig in kaart met foto’s en lijsten van aanwezige flora en fauna. 

Verder zoeken we naar cultuurhistorische elementen in het landschap zoals oude beplantingen, lanen, landschapsinrichting, ontginningen en kanalisering van beken. Daarnaast nemen we ook de kwaliteit van de golfbaan onder de loep. Waar zitten de knelpunten, waar valt er aan kwaliteit te winnen? 

Typisch voor de Peelse

Met de informatie die we op deze manier hebben verkregen, gaan we aan de slag. De gevonden cultuurhistorische elementen voorzien we van relevante achtergrondinformatie. We raadplegen de beschikbare literatuur om bepaalde kenmerken te kunnen verklaren en te duiden in de tijd. De Peelse Golfclub ligt in een historisch zeer oud gebied. Er zijn overblijfselen gevonden van de aanwezigheid van Romeinen. Zij typeerden het landschap als woest en grillig. Elementen daarvan zijn nog hier en daar terug te vinden. Al deze gegevens leveren een mooi beeld op.

De Peelse Golfclub ligt in een historisch zeer oud gebied dat getypeerd werd als woest en grillig.

Rangschikken

Ook de informatie over de vegetatie rangschikken en analyseren we op een dergelijke manier zodat er direct uit te lezen is welke knelpunten er eventueel opgelost moeten worden. Zo kunnen er bijvoorbeeld bomen, die normaal gesproken op een zanderige grond groeien, op een plek staan waar ze ecologisch gezien niet thuishoren. Dit verstoort het beeld van het oorspronkelijke landschap. 

Baankwaliteit

Voor wat betreft de baan stellen we doelen die een realistisch beeld geven van de gewenste kwaliteit en die objectief meetbaar zijn. Te denken valt aan een beoogde soortensamenstelling van grassen en kruiden in de rough die ervoor zorgen dat bespeelbaarheid wordt verbeterd. 
Al deze gegevens (vegetatie, informatie over de baan en cultuurhistorie) worden verzameld in GolfGIS en zijn op die manier ten allen tijden beschikbaar voor de baancommissie en baanbeheerder. 

Met behulp van een interactieve werkvorm komt de baancommissie tot de formulering van een motto voor hun baan. 

Connectie mens en natuur

Bij een identiteitsbepaling willen we niet alleen de natuur laten spreken, we zijn ook altijd op zoek naar de connectie tussen mens en natuur. Daarom hebben we de baancommissie en greenkeeping een workshop aangeboden waarin zij ontdekken wat zij belangrijk vinden als het gaat om hun baan. Hoe ervaren zij het karakter van de baan, welke kenmerken vinden zij belangrijk en welke juist niet? Wat voor mogelijkheden zien ze voor verbetering? Met behulp van een interactieve werkvorm kwamen zij tot de formulering van een motto voor hun baan. Dit motto hebben we vervolgens meegenomen in onze verdere bepaling van het plan van aanpak. 

Visie op hoofdlijnen

In de slotfase van het traject koppelen we onze eigen bevindingen en die van de baancommissie aan elkaar. Dit levert een visie op hoofdlijnen op over wat we willen bereiken als het gaat om het verder versterken van de eigenheid van de baan. Deze visie maken we vervolgens voor iedereen toegankelijk in Beheerplan Online. 
In de komende jaren begeleiden we de baan in het vaststellen van de maatregelen die nodig zijn om te komen tot een baan met een sterke identiteit.