Basiskwaliteit Natuur

Je bent hier: Home 5 Diensten 5 Basiskwaliteit Natuur

Alleen het beschermen van de natuur in onze natuurgebieden is niet meer genoeg om een goede kwaliteit natuur in Nederland te kunnen waarborgen. Zelfs onze meest algemene dier- of plantsoorten zijn al lang niet meer zo alledaags. Basiskwaliteit Natuur (BKN) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit richt zich op die algemene soorten en op de conditie van natuur buiten natuurgebieden. Het ministerie heeft daarvoor het kennisdocument Basiskwaliteit Natuur (BKN) opgesteld.

Waar andere methoden voor natuurbehoud en -herstel de nadruk leggen op zeldzame(re) soorten en habitattypen, gebruikt BKN de algemene soorten als graadmeter voor de stand van natuur.  

NLadviseurs zat met andere organisaties in een
klankbordgroep om het ministerie van LNV te ondersteunen bij het opstellen van het kennisdocument Basiskwaliteit Natuur.
 

Werken aan condities in het landschap

Sturen op Basiskwaliteit Natuur draagt bij aan een gezonde leefomgeving en een veerkrachtige natuur. Je beoordeelt aan welke minimale randvoorwaarden (condities) een specifiek landschap moet voldoen om natuurlijke processen en ecosysteemdiensten op gang te krijgen. Met herstelmaatregelen krijg je de randvoorwaarden (condities) op orde zodat algemene plant- en diersoorten blijven voorkomen of terugkeren.  

Aan welke knoppen kun je draaien?

Basiskwaliteit Natuur richt zich op landelijke en stedelijke gebieden waar natuur niet de primaire functie is. Tot nu toe was er alleen voor beschermde natuurgebieden een methodiek voor het meten van biodiversiteit en soortpecifieke doelstellingen werden alleen gesteld voor beschermde soorten, niet voor algemene. BKN brengt daar verandering in. De monitoring van algemene soorten is overigens niet bedoeld om als gemeente afgerekend te worden op de aan- of afwezigheid van bepaalde soorten. Het is een middel om snel inzichtelijk te maken aan welke knoppen je kunt draaien om een soort te laten toenemen. Andere soorten kunnen daar ook van profiteren.  

Gebiedsgerichte aanpak

Basiskwaliteit Natuur benadrukt ook het belang van het gebiedsproces. De natuurkwaliteit van landschappen verbeteren en duurzaam in stand houden is een gezamenlijke inspanning en vraagt om een gebiedsgerichte aanpak. 

Zet met ons de juiste stappen

Als je aan Basiskwaliteit Natuur gaat werken, doorloop je verschillende stappen. Je begint met het in kaart brengen van de huidige situatie: welke landschapstypen zijn er en welke soorten komen daar voor? En welke condities en soorten horen hier minimaal volgens BKN? Vervolgens leg je je visie en doelen vast, bepaal je hoe je draagvlak gaat creëren en hoe je gaat samenwerken. Je stelt maatregelen op om de condities in het landschap op orde te krijgen en uiteraard evalueer je het effect van de genomen maatregelen op de condities en de soortenaantallen en -diversiteit.   

We denken en werken met je mee

Bij elke stap kunnen we je helpen of werk uit handen nemen. Zo ondersteunen wij op dit moment gemeente Hardenberg bij het in kaart brengen van de huidige situatie binnen de gemeentegrenzen: welke condities en algemene soorten zijn aanwezig? Voor een andere opdrachtgever werken we aan de inzet van vrijwilligers bij monitoring. Daarvoor gebruiken wij onze opgedane ervaring in andere projecten rondom monitoring en participatie.  

Weten wat we doen voor biodiversiteit? Bekijk dan onze themapagina over biodiversiteit.

Vragen?

Laat je gegevens achter

Nieuw veld

ONS WERK

Basiskwaliteit Natuur in de praktijk

Basiskwaliteit Natuur: zo pak je dat aan

Basiskwaliteit Natuur: zo pak je dat aan

Zelfs de meest algemene soorten als huismus, gewone pad en haas zijn al lang niet meer zo alledaags. De relatief nieuwe methode Basiskwaliteit Natuur (BKN) wil algemene soorten weer volop...

LEES MEER

Basiskwaliteit natuur is onderdeel van het thema Biodiversiteit→.

Tessa van Vreeswijk - Over ons

.

Tessa van Vreeswijk

Projectleider Biodiversiteit

VRAAG HET ONZE EXPERT

Ook aan de slag met Basiskwaliteit Natuur?

Wil je weten wat Basiskwaliteit Natuur jou kan opleveren? Of hoe wij je kunnen helpen en wat je dan uiteindelijk in handen krijgt?

Kennismaken?

Benieuwd hoe je duurzaam groen kunt ontwikkelen of hoe natuurontwikkeling er in de praktijk uitziet?
We denken graag mee, geven ecologisch advies en nemen (veel) werk uit handen.