Soortgericht

nader onderzoek

Je bent hier: Home 5 Diensten 5 Soortgericht nader onderzoek

Als uit een quickscan flora en fauna blijkt dat het plangebied geschikt leefgebied kan zijn voor beschermde soorten, volgt nader onderzoek. Zo wordt vastgesteld of beschermde plant- en diersoorten daadwerkelijk voorkomen in het plangebied.

Uit een quickscan flora en fauna blijkt bijvoorbeeld dat een woning geschikt is voor vleermuizen. Om met zekerheid vast te stellen dat er daadwerkelijk vleermuizen zijn, is nader onderzoek nodig. Door dat onderzoek uit te voeren in de juiste periode, kan zowel de aanwezigheid van de soort als de ecologische functie van het plangebied worden vastgesteld. Het onderzoek vindt dus plaats in het juiste seizoen en volgens geldende protocollen, zoals de kennisdocumenten van BIJ12 en de soortinventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus.

Expertise van onze ecologen

Onze ecologen zijn breed gespecialiseerd in soortgericht nader onderzoek. Denk aan onderzoek naar vleermuizen, broedvogels, huismussen, gierzwaluwen, roofvogels, marterachtigen, dagvlinders, libellen, amfibieën, reptielen en florasoorten. We gebruiken daarvoor specifieke apparatuur, zoals struikrovers en sporenbuizen, batdetectoren en warmtebeeldcamera’s.

Uitkomst nader onderzoek

Worden er geen beschermde soorten aangetroffen, dan geldt wél de zorgplicht. Is invulling geven aan die zorgplicht complex, dan kan een ecologisch werkprotocol verstandig zijn. Treffen we beschermde soorten aan in het plangebied, dan stellen we een gedegen plan van aanpak op, volgens de geldende wetten onder de Omgevingswet.

Hulp bij omgevingsvergunning

Vaak is dan een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteiten nodig. We begeleiden je tijdens de aanvraag. Ook na de vergunning denken we mee en geven we ecologisch advies en begeleiding op maat. We stellen bijvoorbeeld een ecologisch werkprotocol op, zodat alle betrokkenen weten hoe zij om moeten gaan met beschermde soorten in het plangebied.

Wat levert soortgericht nader onderzoek op?

Na afloop van het soortgericht nader onderzoek weet je welke beschermde soort(en) aanwezig zijn en welke functie het plangebied heeft. Je weet welke effecten de ingreep heeft en je krijgt een advies over de vervolgstappen.

Heb je vragen?

Laat je gegevens achter

Nieuw veld

Soortgericht nader onderzoek is onderdeel van het thema Ecologie & Wetgeving→.

SOORTENONDERZOEK NODIG?

Stuur ons het veld in

Blijkt uit een quickscan dat aanvullend onderzoek nodig is? Dan gaan we op locatie aan de slag en stellen we een gedegen plan op om de beschermde soort een alternatief te bieden. 

Kennismaken?

Benieuwd hoe je duurzaam groen kunt ontwikkelen of hoe natuurontwikkeling er in de praktijk uitziet?
We denken graag mee, geven ecologisch advies en nemen (veel) werk uit handen.